Firma fotograficzna

Każdy przedsiębiorca, w istotę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble i indywidualne urządzenia, których cena w punkcie ich kupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych i pragnie on być współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w maju, w którym stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych zapewne być pokazywana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z zdrowymi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej zrealizowania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.